Издавање документи и пасоши

Издавање документи за транспорт на животно преку граница

Издавање санитарна потврда овластена од Министерство за здравство на РМ
Издавање потврда за вакцинација против беснило на лица каснати од животно